Yhteistoimintaneuvottelut Pellon kunnassa 2020

Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät Pellon kunnassa 27.5.2020

Kunnanhallituksen päätöksen (27.4.2020 § 52) mukaiset yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät Pellon kunnassa 7.5.2020.Tällöin sovittiin, että työtehtävien sisältöä ja määrää tarkastellaan yksiköittäin. Välineuvottelut pidettiin 13.5.2020 ja 20.5.2020, jolloin tilannekuvaa ja resurssikartoistusta päivitettiin edelleen. Koronan tilannekuva päivittyi neuvottelujen edetessä toukokuun aikana mm. koulujen ja kunnan palveluiden aukeamisen johdosta.

Kaikissa neuvotteluissa asioista keskusteltiin hyvässä hengessä ja varauduttiin kesä ajan tilanteeseen. Kokouksissa käytiin läpi yksiköistä saatuja tietoja, tarpeita ja mahdollisuuksia. Resurssikartoitusta tarkasteltiin ja arvioitiin tulevaa kesän aikaa ja koronatilanteen kehitystä sekä rajoitusten purkua ja palveluiden uudelleen avautumista.

Neuvottelut koskivat koko kuntaa, (vakituisia ja määräaikaisia, työ- ja virkasuhteisia). Tarkastelut tehtiin työyksiköittäin. Tarkoitus oli saada turvattua sosiaali- ja terveydenhuollon kriittinen resurssi tarvittavin tilapäisin käsiparein ja osaamisin muista työyksiköistä. Ensikädessä neuvottelujen toimenpiteet olivat kunnan sisäisiä väliaikaisia tehtäväsiirtoja sekä lomajärjestelyjä, viimekädessä lomautuksia. Lomautustarpeen arvio pieneni alkuperäisestä, enintään 9 työntekijästä aluksi enintään 4 työntekijään, mahdollisten sisäisten siirtojen myötä. Myös lomautusajan arvioitiin vähenevän korkeintaan 4 viikkoon. 

Välineuvottelujen aikana selväksi tuli, että koronatilanne, valtakunnalliset muuttuvat rajoitukset ym. vaikuttavat neuvotteluiden kulkuun ja lopputulokseen merkittävästi - alkoi näyttää siltä, että pahimmalta epidemialta Pellon kunnassa vältytään kesän aikana. Tilannekuva ja resurssikartoitus tarkentuivat edelleen päätösneuvotteluun 27.5.2020. Päätösneuvotteluun mennessä selvää oli, että rajoituksia tullaan purkamaan edelleen ja kunnan palveluita tullaan avaamaan 1.6.2020 alkaen. Muun muassa kirjasto sekä urheilupaikat avautuvat tietyin rajoituksin, samoin kesän nuorisotyötä ja vapaa-ajan palveluita tullaan käynnistämään kunnassa. Tämä tarkoitti sitä, että resurssitarve näytti lisääntyvän neuvotteluiden aloitusajankohtaan nähden tietyissä määrin kesää kohden.

Päätösneuvottelujen yksimielinen lopputulos on se, että muuttuneen tilannekuvan myötä Pellon kunnassa saadaan turvattua sosiaali- ja terveydenhuollon kriittinen resurssi sisäisin tehtäväsiirroin. Myös tiettyjä ulkopuolisia rekrytointeja tarvitaan välttämättömän osaamisen ja mitoituksen turvaamiseksi. Lomautusten suhteen päädyttiin siihen, ettei niille ole muuttuneessa tilanteessa tarvetta, mikäli tehtäväsiirrot saadaan sisäisesti toteutettua. Tehtäväsiirrot sekä lomajärjestelyt mahdollistavat resurssin optimaalisen käytön kesäajalle. Tämä johtaa siihen, mitä muuallakin Suomessa tapahtuu.  Tarvittavien ulkopuolisten kesäsijaisten ja kesätyöntekijöiden tarve pienenee merkittävästi. Arvio on tarvittavista kesätyöntekijöistä on 5-6 työntekijää, joka on merkittävästi alhaisempi kuin aikasempina kesinä (15-20 työntekijää).

Työnantaja ts. johtoryhmä ja esimiehet tekevät lopullisen päätöksen toimenpiteistä ja tehtäväsiirroista yhteistoimintaneuvottelujen päätyttyä. Tarkemmat toimenpiteet ja järjestelyt tullaan ilmoittamaan toimenpiteiden kohteena oleville työntekijöille esimiesten kautta  4.6.2020 mennessä.

Kiitämme nevotteluryhmää, esimiehiä ja työntekijöitä nopealla tahdilla saaduista tiedoista ja mahdollisuuksista.

 

 

 

 

 

Yhteistoimintaneuvottelut jatkuivat Pellon kunnassa 20.5.2020

Kunnanhallituksen päätöksen (27.4.2020 § 52) mukaiset yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät Pellon kunnassa 7.5.2020.Tällöin sovittiin, että työtehtävien sisältöä ja määrää tarkastellaan yksiköittäin. Keskiviikkona 13.5.2020 oli ensimmäiset välineuvottelut, joissa tilannekuva tarkentui yksikkökohtaisesti. Nyt 20.5.2020 käydyissä 2. välineuvotteluissa esiteltiin edelleen tarkentunutta kokonaiskuvaa mm. koulujen aukeamisen johdosta. 

Asioista keskusteltiin hyvässä hengessä. Kokouksessa käytiin läpi yksiköistä saatuja tietoja, tarpeita ja mahdollisuuksia. Resurssikartoitusta tarkasteltiin nykyhetkessä ja  sekä arvioitiin kesän aikaa. Kesän ajalta näyttää siltä, että osa tällä hetkellä kiinni olevista kunnan palveluista on avautumassa kesäkuun alkuun.  Kartoitus tarkentuu edelleen neuvottelujen jatkuessa sekä tilannekuvan selkiytyessä kesäkuuta kohden. Päätösneuvottelu pidetään 27.5. 

Neuvottelut koskevat edelleen koko kuntaa, (vakituisia ja määräaikaisia, työ- ja virkasuhteisia). Tarkastelu tehdään työyksiköittäin. Tarkoitus on saada turvattua sosiaali- ja terveydenhuollon kriittinen resurssi tarvittavin tilapäisin käsiparein ja osaamisin muista työyksiköistä. Ensikädessä neuvottelujen toimenpiteet ovat kunnan sisäisiä väliaikaisia tehtäväsiirtoja sekä lomajärjestelyjä, viimekädessä lomautuksia. Lomautustarpeen on arvioitu vähenevän alkuperäisestä, enintään 9 työntekijän arviosta, nykyiseen 2-4 työntekijän arvioon, mahdollisten sisäisten siirtojen myötä. Myös lomautusajan arvioidaan vähenevän korkeintaan 4 viikkoon.  

Koronatilanne, valtakunnalliset muuttuvat rajoitukset ym. vaikuttavat neuvotteluiden kulkuun ja lopputulokseen. Tilannekuva tarkentuu päätösneuvotteluun, 27.5.2020 mennessä. Työnantaja tekee päätöksen toimenpiteistä vasta neuvottelujen päätyttyä.

Tiedotamme henkilöstöä aina neuvotteluiden etenemisestä.